Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > CI Inverter Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
CI001 P4 CI8 查看 265 1.37
CI002 P4 CI8.0A 查看 280 1.49
CI003 P4 CI8.3 查看 300 1.61
CI004 P4 CI8.5 查看 400 2.05
CI005 P4 CI10 查看 380 1.95
CI006 P4 CI17 查看 1392 6.20
CI007 P4 CI25 查看 470 2.56
CI008 P4 CI29 查看 700 4.23
共[ 8 ]个产品    分[ 1 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告