Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > EE Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
EE001 P4 EE5.0 查看 280 0.24
EE002 P4 EE8.3A 查看 750 0.76
EE003 P4 EE8.3B 查看 350 0.36
EE004 P4 EE10 查看 940 1.6
EE005 P4 EE10/10 查看 1850 3.32
EE006 P4 EE12.9/10 查看 2600 5.34
EE007 P4 EE12.9A 查看 610 1.28
EE008 P4 EE13 查看 1250 2.38
EE009 P4 EE16 查看 1240 3.2
EE010 P4 EE16A 查看 1550 3.96
EE011 P4 EEL16 查看 800 5.28
EE012 P4 EE19 查看 1300 4.52
EE013 P4 EE19/16 查看 2100 7.1
EE014 P4 EEL19 查看 800 7.4
EE015 P4 EEL19-1 查看 850 6.44
EE016 P4 EEL19A 查看 800 7.5
EE017 P4 EE22 查看 1900 7.8
EE018 P4 EEL22 查看 1400 11.74
共[ 70 ]个产品    分[ 4 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告