Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > EF Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
EF001 P4 EF12.6 查看 830 1.88
EF002 P4 EF16 查看 1100 3.7
EF003 P4 EF20 查看 1570 7.3
EF004 P5 EF12.6 查看 780 1.88
EF005 P5 EF16 查看 1000 3.7
EF006 P5 EF20 查看 1450 7.3
EF007 A05 EF12.6 查看 1660 1.88
EF008 A05 EF16 查看 1950 3.7
EF009 A05 EF20 查看 2920 7.3
EF010 A07 EF12.6 查看 2100 1.88
EF011 A07 EF16 查看 2540 3.7
EF012 A07 EF20 查看 3800 7.3
EF013 A10(L) EF12.6 查看 3500min 1.88
EF014 A10(L) EF16 查看 4200min 3.7
EF015 A10(L) EF20 查看 6350min 7.3
共[ 15 ]个产品    分[ 1 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告