Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > EFD Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
EFD003 P4 EFD11.7*13.6 查看 340 2.10
EFD004 P4 EFD12 查看 850 1.62
EFD005 P4 EFD12.7 查看 950 1.80
EFD006 P4 EFD12.7A 查看 1060 1.39
EFD007 P4 EFD13 查看 600 1.53
EFD008 P4 EFD13.8 查看 600 2.04
EFD009 P4 EFD14.6 查看 1000 4.08
EFD010 P4 EFD15A 查看 780+30%-20% 2.74
EFD011 P4 EFD15D 查看 700 7.00
EFD012 P4 EFD15.3 查看 850 1.90
EFD013 P4 EFD16.5 查看 678 8.00
EFD014 P4 EFD18 查看 500 2.46
EFD015 P4 EFD20 查看 1200+30%-20% 6.88
EFD016 P4 EFD20A 查看 1085 7.66
EFD017 P4 EFD20B 查看 1085 6.94
EFD018 P4 EFD20B/30 查看 950 8.92
EFD019 P4 EFD20C 查看 1085 7.00
EFD020 P4 EFD20D 查看 1200 6.90
共[ 38 ]个产品    分[ 3 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告