Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > EFD Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
EFD021 P4 EFD20E 查看 1200 6.88
EFD022 P4 EFD22 查看 1000 13.90
EFD023 P4 EFD025 查看 700 1.62
EFD024 P4 EFD28.7 查看 650 6.06
EFD025 P5 EFD12 查看 700 1.62
EFD026 P5 EFD12.7 查看 810 1.80
EFD027 P5 EFD14.6 查看 800 4.08
EFD028 P5 EFD15A 查看 630+30%-20% 2.74
EFD029 P5 EFD15.3 查看 700 1.90
EFD030 P5 EFD20 查看 1000 6.88
EFD031 P5 EFD20C 查看 1000 7.00
EFD032 P5 EFD25 查看 1600 16.12
EFD033 A05 EFD25 查看 4400 16.12
EFD034 A10(L) EFD12.7 查看 4000 1.80
EFD035 A10(L) EFD14.6 查看 4285 4.08
EFD036 A10(L) EFD15A 查看 2540min 2.74
EFD037 A10(L) EFD20 查看 5700±30% 6.88
EFD038 A121 EFD20 查看 4500min 6.88
共[ 38 ]个产品    分[ 3 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告