Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > EP Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
EP001 P4 EP5 查看 400 0.46
EP002 P4 EP7 查看 1100 1.42
EP003 P4 EP10 查看 1000 2.92
EP004 P4 EP13 查看 1600 4.86
EP005 P4 EP17 查看 2500 11.6
EP006 P5 EP7 查看 1000 1.42
EP007 P5 EP10 查看 950 2.92
EP008 P5 EP13 查看 1430±25% 4.86
EP009 N2 EP13 查看 2200 4.86
EP010 N4 EP5-1 查看 380 0.46
EP011 N42 EP5 查看 500 0.46
EP012 N42 EP5-1 查看 450 0.46
EP013 N42 EP7 查看 1350 1.42
EP014 A05 EP7 查看 2000 1.42
EP015 A05 EP10 查看 2000 2.92
EP016 A05 EP13 查看 2800 4.86
EP017 A05(L) EP7 查看 3500 1.42
EP018 A05(L) EP10 查看 3400 2.92
共[ 38 ]个产品    分[ 3 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告