Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > EP Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
EP019 A05(L) EP13 查看 4400 4.86
EP020 A10(L) EP5 查看 1900+40%-30% 0.46
EP021 A10(L) EP7 查看 5200+40%-30% 1.42
EP022 A10(L) EP10 查看 4800+40%-30% 2.92
EP023 A10(L) EP13 查看 7000+40%-30% 4.86
EP024 A101(L) EP5 查看 1900+40%-30% 0.46
EP025 A101(L) EP7 查看 5200+40%-30% 1.42
EP026 A101(L) EP10 查看 4800+40%-30% 2.92
EP027 A101(L) EP13 查看 7000+40%-30% 4.86
EP028 A101(L) EP17 查看 11000+40%-30% 11.60
EP029 A12 EP5 查看 650+40%-30% 0.46
EP030 A12 EP7 查看 2100+40%-30% 1.42
EP031 A12 EP10 查看 2150+40%-30% 2.92
EP032 A12 EP13 查看 3500+40%-30% 4.86
EP033 A12(L) EP5 查看 2050+40%-30% 0.46
EP034 A12(L) EP7 查看 3900min+40%-30% 2.92
EP035 A12(L) EP10 查看 3950min_40%-30% 2.92
EP036 A12(L) EP13 查看 5800min+40%-30% 4.86
共[ 38 ]个产品    分[ 3 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告