Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > ER Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
ER001 P4 ER7.5/5 查看 710 0.35
ER002 P4 ER9.5/5 查看 950 0.62
ER003 P4 ER11/3.9 查看 1040min 0.80
ER004 P4 ER11/5 查看 1400 0.90
ER005 P4 ER14.5/6 查看 1700 1.69
ER006 P4 ER14.5/6.8 查看 1300 1.90
ER007 P4 ER10/4.3 查看 1750 1.16
ER008 P4 ER12/9/5 查看 3330 2.34
ER009 P4 ER12/9/5.7 查看 3100 2.52
ER010 P4 ER12/9/8 查看 2350 2.64
ER011 P4 ER14.5/11.3 查看 2500 3.46
ER012 P4 ER9.5/2.9 查看 1250 0.47
ER013 P41 ER9.5/5 查看 930 0.62
ER014 P41 ER14.5/6 查看 1600 1.69
ER015 P5 ER7.5/5 查看 630 0.35
ER016 P5 ER11/5 查看 880 0.62
ER017 P5 ER11/5 查看 1120 0.90
ER018 P5 ER14.5/6 查看 1360 1.69
共[ 36 ]个产品    分[ 2 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告