Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > ER Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
ER019 P5 ER10/4.3 查看 1560 1.16
ER020 P5 ER12/9/5 查看 2650 2.34
ER021 P5 ER12/9/5.7 查看 2400 2.52
ER022 P5 ER12/9/8 查看 1880 2.64
ER023 P51 ER14.5/6 查看 1210 1.69
ER024 A05 ER9.5/5 查看 1250 0.62
ER025 A05 ER11/5 查看 2100 0.90
ER026 A05 ER14.5/6 查看 2200 1.69
ER027 A07 ER9.5/5 查看 1580 0.62
ER028 A07 ER11/5 查看 2380 0.90
ER029 A07 ER14.5/6 查看 2600 1.69
ER030 A10(L) ER9.5/5 查看 3600 0.62
ER031 A10(L) ER11/5 查看 6400 0.90
ER032 A10(L) ER14.5/6 查看 6600 1.69
ER033 A121(L) ER9.5/5 查看 3200min±30% 0.62
ER034 A121(L) ER14.5/6 查看 8000 1.69
ER035 A15 ER9.5/5 查看 3200min±30% 0.62
ER036 A15 ER14.5/6 查看 6000min±30% 1.69
共[ 36 ]个产品    分[ 2 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告