Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > ERI Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
ERI001 P4 ERI11.5 查看 2000 0.81
ERI002 P4 ER13 查看 2000 1.86
ERI003 P4 ERI13 查看 2100 1.13
ERI004 P4 ERI20 查看 5000 7.99
ERI005 P4 ER25 查看 5800 17.56
ERI006 P4 ERI25 查看 7000 13.57
ERI007 P4 ER30/8 查看 4300 28.00
ERI008 P41 ER18q 查看 2400 3.36
ERI009 P41 ER23 查看 3400 6.94
ERI010 P41 ERI25 查看 6810 13.57
ERI011 P5 ER13 查看 1700 1.86
ERI012 P5 ERI20 查看 3900 7.99
ERI013 P5 ERI25 查看 5600 13.57
ERI014 P5 ER30/8 查看 3600 28.00
ERI015 P51 ER13 查看 1400 1.86
共[ 15 ]个产品    分[ 1 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告