Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > POT/CUT Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
P/C001 P4 POT9*5 查看 1300 0.94
P/C002 P4 POT9*5CH 查看 1200 0.86
P/C003 P4 POT11*7 查看 2000 2.12
P/C004 P4 POT11*7CH 查看 1800 2.00
P/C005 P4 POT11*7CH 查看 2400 2.00
P/C006 P4 POT14*8CH 查看 2000 3.14
P/C007 P4 POT14*8CHG160 查看 160+/-3% 3.14
P/C008 P4 POT14*8CHG200 查看 200+/-5% 3.14
P/C009 P4 POT14*8CHG250 查看 250+/-5% 3.14
P/C010 P4 POT14*8CHG315 查看 315+/-5% 3.14
P/C011 P4 POT14*8CHG400 查看 400+/-8% 3.14
P/C012 P4 CUT14*8 查看 2180 2.91
P/C013 P4 CUT14*8CH 查看 1650 2.66
P/C014 P4 POT18*11CH 查看 2850 6.66
P/C015 P4 POT18*11CHG160 查看 160+/-3% 6.66
P/C016 P4 POT18*11CHG250 查看 250+/-3% 6.66
P/C017 P4 POT18*11CHG315 查看 315+/-3% 6.66
P/C018 P4 POT18*11CHG400 查看 400+/-3% 6.66
共[ 44 ]个产品    分[ 3 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告