Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > RM Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
RM001 P4 RM4 查看 1100+30%-20% 1.68
RM002 P4 RM5 查看 2000+30%-20% 3.28
RM003 P4 RM5G125 查看 125+/-3% 3.28
RM004 P4 RM5G160 查看 160+/-3% 3.28
RM005 P4 RM5G200 查看 200+/-3% 3.28
RM006 P4 RM5G250 查看 250+/-5% 3.28
RM007 P4 RM5G315 查看 315+/-10% 3.28
RM008 P4 RM6 查看 2400+30%-20% 5.44
RM009 P4 RM6(CH) 查看 2170+30%-20% 4.96
RM010 P4 RM6G160 查看 160+/-3% 5.44
RM011 P4 RM6G200 查看 200+/-3% 5.44
RM012 P4 RM6G250 查看 250+/-3% 5.44
RM013 P4 RM6G315 查看 315+/-3% 5.44
RM014 P4 RM6G400 查看 400+/-3% 5.44
RM015 P4 RM6G630 查看 630+/-5% 5.44
RM016 P4 RM8 查看 3300+30%-20% 12.4
RM017 P4 RM8(CH) 查看 2900+30%-20% 11.02
RM018 P4 RM8G160 查看 160+/-3% 12.4
共[ 52 ]个产品    分[ 3 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告